Site Loader
Get a Quote
Rock Street, San Francisco

Bài viết này nhằm giúp bạn tìm hiểu về Quy tắc trong giao dịch Forex. Quy tắc trong giao dịch Forex là gì?

Các nhà giao dịch trong giao dịch Forex đồng ý với một số nguyên tắc cơ bản giúp hướng dẫn họ thực hiện giao dịch. Các quy tắc này được gọi là Quy tắc trong giao dịch Forex. Trong số những cái phổ biến và nổi tiếng nhất là Dừng lỗ, Dừng thời gian, Dừng giới hạn, Lệnh dừng và Lệnh dừng lỗ. Những nguyên tắc này được áp dụng ngay cả khi nhà giao dịch đang đối mặt với một thị trường mà không có thời gian đóng cửa.

Lệnh dừng lỗ hoặc lệnh dừng lỗ là giới hạn mà một nhà giao dịch sẽ cho phép trong giao dịch. Giới hạn dừng là mức lỗ tối đa mà nhà giao dịch sẵn sàng nhận trong giao dịch.

Lệnh dừng lỗ được đưa ra như một chỉ báo cho thị trường về rủi ro và chi phí. Trong trường hợp một nhà giao dịch đang ở trong một lệnh bán, lệnh dừng lỗ của anh ta sẽ được thiết lập để cho thị trường biết rằng anh ta là một người mua có thể chịu lỗ khi thị trường gọi nó. Lệnh dừng của thị trường luôn luôn đến đầu tiên.

Điểm dừng là thời gian để thị trường rời khỏi điểm dừng. Thị trường sẽ thoát khỏi một thị trường chỉ khi đạt đến điểm dừng của nó. Người giao dịch phải dự đoán thời gian thoát để không mất hết tiền.

Lệnh dừng giới hạn là giới hạn trong giới hạn mà nhà giao dịch sẽ sẵn sàng thực hiện trong giao dịch. Nhà giao dịch đang trong lệnh mua sẽ tự động đặt giới hạn dừng của mình để được đặt thành một lượng tiền mặt được đặt. Như vậy, thương nhân sẽ không mất tất cả tiền của mình.

Bài viết này nhằm giúp bạn hiểu các Quy tắc trong giao dịch Forex. Hãy nhớ rằng đây chỉ là những hướng dẫn áp dụng ngay cả khi giao dịch không có thời gian giao dịch. Để làm điều này, bạn phải làm quen với thị trường và tất cả các xu hướng thị trường.

Post Author: admin