USD / JPY bám vào mức tăng nhỏ trên 110 sau dữ liệu CPI của Mỹ

Đồng đô la Mỹ và Yên Nhật rất yếu để đảm bảo, nhưng nó giữ